بسمه تعالی
فرم شکایت انتظامی
* در صورت بروز مشکل در ثبت اطلاعات در سامانه ثبت شکایات با آخرین نسخه مرورگر Firefox و یا Google Chrome وارد شوید.
* مطابق تبصره 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضاء کانون باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می باشد.
* چنانچه شکوائیه متضمن توهین، افترا یا هتک حرمت کارشناس باشد، حق پیگیری در مراجع محترم قضائی برای کارشناس محفوظ است.
* در صورت ورود خسارت مادی یا معنوی، کارشناس حق پیگیری و احقاق حق در مراجع محترم قضائی را دارد.
تاریخ ثبت:
مشخصات شاکی:
نام:
*
نام خانوادگی:
*
نام پدر:
*
کد ملی:
* (کد ملی 10 رقم بدون فاصله و خط تیره مانند 1234567890)
تصویر کارت ملی:
*
شغل:
*
تلفن ثابت:
* (تلفن ثابت 11 رقم بدون فاصله و خط تیره مانند 03132645600)
تلفن همراه:
* (تلفن همراه 11 رقم بدون فاصله و خط تیره مانند 09131234567)
استان محل سکونت:
شهر محل سکونت:
*
آدرس دقیق محل سکونت:
*
کد پستی:
* (کد پستی 10 رقم بدون فاصله و خط تیره مانند 8158714343)
نام و نام خانوادگی کارشناس مورد ادعای شاکی:
*
کارشناس دوم مورد ادعای شاکی (اختیاری):
کارشناس سوم مورد ادعای شاکی (اختیاری):
کارشناس چهارم مورد ادعای شاکی (اختیاری):
کارشناس پنجم مورد ادعای شاکی (اختیاری):
کارشناس ششم مورد ادعای شاکی (اختیاری):
کارشناس هفتم مورد ادعای شاکی (اختیاری):
کارشناس هشتم مورد ادعای شاکی (اختیاری):
کارشناس نهم مورد ادعای شاکی (اختیاری):
کارشناس دهم مورد ادعای شاکی (اختیاری):
مشخصات وکیل:
وکیل دارم:
نام وکیل:
*
نام خانوادگی وکیل:
*
کد ملی وکیل:
* (کد ملی 10 رقم بدون فاصله و خط تیره مانند 1234567890)
تلفن همراه وکیل:
* (تلفن همراه 11 رقم بدون فاصله و خط تیره مانند 09131234567)
تصویر وکالت نامه:
*
موضوع شکایت و خواسته:
*
شماره نظریه کارشناسی:
*
تاریخ نظریه کارشناسی:
*
تصویر نظریه کارشناس:
*
تصویر اعتراض به نظریه کارشناس:
* (تصویر لایحه اعتراضی نسبت به نظریه کارشناس که توسط شاکی به مرجع قضایی ارائه شده است)
تصویر قرار ارجاع به امر کارشناسی:
(تصویر قرار ارجاع به امر کارشناسی صادر شده توسط مرجع قضایی)
شماره کلاسه پرونده قضائی:
*
شعبه قضائی:
*
آخرین وضعیت پرونده قضائی:
*
سایر مستندات (تعداد ضمایم و شرح آن):
سایر پیوست ها و ضمایم:
(فرمتهای قابل قبول : mp4, mp3, jpg, pdf, zip)
تعداد سایر مستندات:
*
شرح شکایت:
*
حاصل را وارد فرمایید:
= 55 + 1
*