عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است. (ماده ۴۶۸ قانون مدنی)
  • صفحه خانگی
  • <
  • هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان