عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است. (ماده ۴۶۸ قانون مدنی)
صفحه 1 از 212 »