عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است. (ماده ۴۶۸ قانون مدنی)

ثبت نام


ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)