اگر در متن چک، شرطی برای پرداخت نوشته شده باشد، بانک به آن شرط توجه نمی کند، اما دادگاه در رسیدگی به آن توجه خواهد کرد.

تفسیر عکس های هوایی و فتوگرامتری

نمایش یک نتیجه