عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است. (ماده ۴۶۸ قانون مدنی)

تفسیر عکس های هوایی و فتوگرامتری

نمایش یک نتیجه