• صفحه خانگی
  • <
  • درخواست صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

درخواست صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

کارشناس محترم کد پیگیری مربوطه به تکمیل پرونده مالیاتی توسط سرشماره اداره دارایی برای شما پیامک شده است. در صورت عدم دسترسی به این کد به tax.gov.ir مراجعه نموده و از بخش فهرست پرونده های مالیاتی کد رهگیری مربوط به پرونده کارشناس رسمی دادگستری خود را دریافت نمایید.