ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)

عرض تسلیت

جناب آقای سرهنگ کیخسرو کیانی

بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای ایشان غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

اخوان محترم صادقانی

بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان پدر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای ایشان غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

اخوان محترم دولت یار

بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان برادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای ایشان غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

 

جناب آقای مجید مقدس
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان برادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای ایشان غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای دکتر علیرضا میرسعیدی
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان پدر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای ایشان غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

همکاران گرامی و خانواده محترم نادر طهرانی

بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس جعفر نادر طهرانی کارشناس محترم کانون در رشته راه و ساختمان را خدمتتان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی کانون

همکاران گرامی و خانواده محترم راه نمایی

بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس فرشید راه نمایی کارشناس محترم کانون در رشته راه و ساختمان را خدمتتان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس رسول موسی رضائی
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای ایشان غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

همکاران گرامی و خانواده محترم سلیمی

بدینوسیله درگذشت جناب آقای جهانبخش سلیمی بنی کارشناس محترم کانون در رشته وسائط نقلیه موتوری را خدمتتان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی کانون

 

جناب آقای مصطفی کاظمی
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان پدر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

همکاران گرامی و خانواده محترم سجودی

بدینوسیله درگذشت جناب آقای عبدالرضا سجودی اصلی کارشناس محترم کانون در رشته تشخیص‌ اصالت‌ خط‌، امضا‌ و اثر انگشت را خدمتتان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس حسین طلای مینائی
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان برادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

جناب آقایان مهندس مجید و مسعود بقایی
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

 

اخوان پنجه فولادگران
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان برادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس مهدی سالمی و همکاران گرامی،
بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس محمدعلی سالمی کارشناس محترم کانون در رشته راه و ساختمان را خدمتتان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای حسین باقری
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان پدر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس محمد مقاره زاده
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس محمدحسین مصیبی
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان پدر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس فرهاد طاهریون
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

همکاران گرامی و خانواده محترم عقدایی
بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس عبدالمجید عقدایی کارشناس محترم کانون در رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات را خدمتتان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس حمیدرضا احمدپور
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس علیرضا حیدریان
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس محمدحسن عسکری
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم
روابط عمومی کانون

جناب آقای عباس حیدری کبریتی

بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان پدر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم

روابط عمومی کانون

خانواده محترم آرش پور

بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم

روابط عمومی کانون

جناب آقای اسداله بقایی

بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان برادر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم

روابط عمومی کانون

جناب آقای ابراهیم خواجه نوری

بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان دختر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم

روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس امیرمحسن ولی

بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان پدر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم

روابط عمومی کانون

 

جناب مهندس بهمن احمدی
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان مادر گرامیتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای حمیدرضا فتاحی
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان دختر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس عباس مصلحی
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان خواهر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس فضل اله ژاله
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان پدر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقایان مهندس سعید و مهندس مسعود شریف فر
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان پدر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای ابوالحسن میرمحمد صادقی
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

 

همکاران گرامی و خانواده محترم روشن ضمیر

بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس صفر روشن ضمیر کارشناس محترم کانون در رشته امور ثبتی را خدمتتان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای محمدرضا رهرو اصفهانی
بانهایت تاثر و تاسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای عروف زاد
بدینوسیله درگذشت برادر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

 

جناب آقای مهندس موسایی
بانهایت تاثر و تاسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای تیمسار خوروش و خانواده محترم
بدینوسیله درگذشت جناب آقای دکتر احمد خوروش را خدمت شما و خانواده محترم، تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

جناب آقای سرهنگ ملکیان
بدینوسیله درگذشت برادر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس ناصر کمیلی پور
بدینوسیله درگذشت برادر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

همکاران گرامی و خانواده محترم امین پور،

بدینوسیله درگذشت جناب آقای دکتر حاج احمد امین پور، کارشناس محترم کانون در رشته ابنیه و آثار باستانی را خدمت شما تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

 

جناب آقای مهندس امیر هندی
بدینوسیله درگذشت برادر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

همکاران گرامی و خانواده محترم نادر طهرانی

بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس جعفر نادر طهرانی کارشناس محترم کانون در رشته راه و ساختمان را خدمتتان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس جمشید پناهی
بدینوسیله درگذشت برادر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس مهدی عشقی نژاد
بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس حسین کلباسی
بدینوسیله درگذشت خواهر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

 

همکاران گرامی و خانواده محترم نادر طهرانی،

بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس جعفر نادر طهرانی، کارشناس محترم کانون در رشته راه و ساختمان را خدمت شما تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

 

جناب آقای حسن نجابت قمصری
بدینوسیله درگذشت فرزند گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

 

همکاران گرامی و خانواده محترم مغروری،

بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس حاج رضا مغروری، کارشناس محترم کانون در رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات را خدمت شما تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

 

جناب آقای مهندس حسین کلباسی
بدینوسیله درگذشت خواهر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس روح اله احمدی،

بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.

روابط عمومی کانون