مجموعه گفتگوهای رئیس هیئت مدیره

پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع در خصوص ساختمان جدید کانون در سایت اداری شهید کشوری

 

پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع در خصوص میزان بخشی از هزینه کارآموزی کارشناسان جدید از سال ۱۳۹۵

 

گفتگوی رئیس هیئت مدیره کانون در خصوص اهم دیدگاه های داوطلبان عضویت در ارکان کانون

پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع در خصوص دفتر نمایندگی کانون در شهرستان کاشان

 

گفتگوی رئیس هیئت مدیره کانون در خصوص اصلاحات سامانه ارجاع عادلانه کار