ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • چگونگی و میزان پرداخت هزینه نقش تمبر پروانه کارشناسی در زمان غیر فعال بودن کارشناس؟
دانلود فایل