ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • مراحل استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتها، جهت ابراز و قطعیت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مشاغل در هر سه گروه
دانلود فایل