بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • ابلاغ احکام انتصاب اعضای حقوقدان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان از سوی رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان
دانلود فایل