ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • حجت الاسلام محسنی اژه ای: دسترسی مردم به عدالت با هوشمندسازی فرآیندها تسهیل شود.

به گزارش کارشناس مدیا به نقل از روزنامه سیاست روز:
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند، گفت: این روند به تسهیل مأموریت‌‌های عدلیه در گسترش عدالت خواهد انجامید.
در راســتای تلاش دســتگاه قضايی برای تحقق شــعار ســال ۱۴۰۱« توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين » و در جهت هوشمندسازی هرچه بيشــتر عدليه و تسهيل و تسريع دسترسی مردم به عدالت، جلسه مشترك اعضای شورای عالی قوه قضائيه با مسئولان ارشد معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری تحت عنوان « تحول قضايی بــا رويکرد دانش بنيان » برگزار شــد. حجت الاسلام و المسلمين محسنی اژه ای در جريان اين نشست با اشاره به تجارب « سورنا ستاری » در مسؤوليت معاونت علمی و فناوری رياســت جمهوری و احســاس مسؤوليت وی در راســتای افزايش توانمندی های فناورانه در كشور و ارتقای نظام ملی نوآوری، اظهار كرد: علی رغم اقداماتی كه طی سال های اخير در حوزه های علمی و فناورانه در كشــور انجام گرفته، اما كماكان با نقطه مطلوب فاصله داريم.
محسنی اژه ای همچنين با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختلافات در كارشناسی برخی پرونده های قضايی كه از علل اطاله دادرسی محسوب می شود، تصريح كرد: بايد در موضوع رفع آســيب های امر كارشناسی پرونده های قضايی از جمله معضل وجــود تناقضات و اختلافات در كارشناسی ها به سمت هوشمندســازی و بهره گيری از ســامانه های فناورانه حركت كنيــم و معاونت علمی و فناوری رياســت جمهوری در اين زمينــه نيز می تواند كمك كار دستگاه قضايی باشد. « پيشگيری از تصرفات اراضی ملی و منابع طبيعی و تغيير كاربری اراضی زراعی با بهره گيری از ابزارهای هوشمند و فناورانه »؛ اين تأكيد ديگر رئيس عدليه در جريان نشســت مشترك اعضای شورای عالی قوه قضائيه با مسؤولان ارشد معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری بود.
منبع : روزنامه سیاست روز، شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، صفحه ۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل