ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • اطلاع نگاشت » مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی در مصاحبه پیرامون طرح کنترل گزارش های کارشناسی: طرح کنترل گزارش های کارشناسی چهار مؤید قانونی دارد و کانون موظف به اجرای آن است.
دانلود فایل