بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • اطلاع نگاشت » مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی در مصاحبه پیرامون طرح کنترل گزارش های کارشناسی: طرح کنترل گزارش های کارشناسی چهار مؤید قانونی دارد و کانون موظف به اجرای آن است.
دانلود فایل