بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • نامه رئیس محترم کانون در خصوص تذکر به ارباب رجوع جهت استرداد فیش های واریزی از دفتر دادگاه و مراجعه به حسابداری کانون در مواردی که تداوم خدمات کارشناسی منتفی و یا کارشناس محترم از انجام خدمات کارشناسی انصراف میدهد
دانلود فایل