بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • نامه ریاست محترم شورای عالی کارشناسان به رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص پرداخت پلکانی هزینه ابطال تمبر و تمدید پروانه کارشناسان رسمی دادگستری
دانلود فایل