بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
دانلود فایل