ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
نام گروه نام نام خانوادگي سمت
منابع و معادن عبد الرزاق حاج هاشم خاني عضو اصلی
محمد پرورش قزويني رئیس
عبدالرسول مأمن پوش نائب رئیس
سعيد عابدي كوپائي منشی
مهدی اعتزازی عضو اصلی
ارزشیابی اموال منقول رحيم اميري نجف آبادي عضو اصلی
فریدون مهداد عضو اصلی
مرتجي حكيم الهي رئیس
محمود بيات پور منشی
پرويز قاسمي فرد عضو اصلی
امور پزشکی و غذایی آرش قدوسي عضو اصلی
شهرام شيخ‌الاسلامي عضو اصلی
ثريا هادي زاده منشی
منصور رئيسي نائب رئیس
هوشنگ بهرامي رئیس
امور مالي محمود رشيدي نيا منشی
اميرعباس صبري عضو اصلی
عبدالعظيم ايزدي رئیس
كيانوش كياني‌ عضو اصلی
رضا معصوم زاده نائب رئیس
اميرناصر دخاني عضو اصلی
مسعود ابريشم كار عضو اصلی
امور وسائط نقليه مجيد كيان ارثي نائب رئیس
محمداسماعيل جعفريان دهاقاني منشی
فريدون شيرواني رئیس
نعمت اله تابان عضو اصلی
رحمت اله مصدق (فوت) عضو اصلی
راه و ساختمان و نقشه برداري محمد رضا جعفري عضو اصلی
مجيد كريميان عضو اصلی
عباسعلي طاهري دولت‌آبادي عضو اصلی
مهدي سالمي رئیس
حسين ترك پور نائب رئیس
جمشيد نادر تهراني عضو اصلی
عبد الرضا پورهمايون منشی
سيدكاظم داودي عضو اصلی
اصغر نكوئي مارناني عضو اصلی
صنعت و فن مهسا اخوان صفا عضو اصلی
محمد رضا حسن پور عضو اصلی
جواد پورآباده عضو اصلی
احمد لطفي بيدگلي رئیس
عبدالكريم موحديان عطار عضو اصلی
مسعود برهاني نائب رئیس
كامبيز اخلاصي عضو اصلی
حبيب اله شركت عضو اصلی
مصطفي رفيع آذري منشی
فنون هنری قاسم رحيمي سرشبادراني نائب رئیس
احمد ملكيان منشی
اسد اله بقائي رئیس
رضا بهرامي عضو اصلی
فريدون اميرخاني عضو اصلی
کشاورزی و منابع طبیعی منوچهر جمشيديان نائب رئیس
نعمت اله تاكي رئیس
اكبر قندي منشی
ماشاء الله خدام عضو اصلی
عباس زال بيك عضو اصلی
خدمات اداری و عمومی رضا شفيع زاده عضو اصلی
حسن نورمحمدي عضو اصلی
سيدمحمدباقر ابطحي نائب رئیس
حسين كرباسي منشی
سيد محمد بني طباء جشوقاني رئیس
ایمنی و حوادث سعيد رحيميان عضو اصلی
عليرضا ياوري نائب رئیس
اكبر توحيدي نيا رئیس
مجيد مقدس عضو اصلی
عبدالرسول فاضلي منشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل