ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)

 

 

 

رشته کلید
ابنیه و آثار باستانی.pdf [حجم: ۵٫۱۲ مگابایت] (تعداد دانلود: ۵۷) کلید ابنیه و آثار باستانی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۴۱ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲۷)
اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی.pdf [حجم: ۴٫۵۵ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۱) کلید اشیای عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی.pdf [حجم: ۴۱۷٫۳۹ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۲)
الکتروشیمی پتروشیمی و فراورده های شیمیایی.pdf [حجم: ۵٫۸۶ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۴) کلید الکتروشیمی، پتروشیمی و فراورده های شیمیایی.pdf [حجم: ۴۱۷٫۲۷ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۳)
امور اداری و استخدامی.pdf [حجم: ۴٫۷۶ مگابایت] (تعداد دانلود: ۳۲) کلید امور اداری و استخدامی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۲۱ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲۲)
امور اسلحه و مهمات.pdf [حجم: ۶٫۲۷ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۸) کلید امور اسلحه و مهمات.pdf [حجم: ۴۱۸٫۰۲ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۵)
امور انرژی هسته ای.pdf [حجم: ۶٫۱۴ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۶) کلید امور انرژی هسته‌ای.pdf [حجم: ۲۰۱٫۲۷ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۱)
امور بازرگانی.pdf [حجم: ۵٫۹۳ مگابایت] (تعداد دانلود: ۳۱) کلید امور بازرگانی.pdf [حجم: ۴۱۷٫۳۱ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۳۱)
امور ثبتی.pdf [حجم: ۷٫۶۳ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۰۱) کلید امور ثبتی.pdf [حجم: ۴۱۷٫۴۳ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۶۸)
امور حمل و نقل و ترابری.pdf [حجم: ۸٫۱۳ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۷) کلید امور حمل و نقل (ترابری).pdf [حجم: ۴۱۷٫۷۳ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۸)
امور خبرنگاری و روزنامه نگاری.pdf [حجم: ۵٫۲۸ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۷) کلید امور خبرنگاری و روزنامه نگاری.pdf [حجم: ۴۱۸٫۲۲ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۶)
امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری.pdf [حجم: ۵٫۶۷ مگابایت] (تعداد دانلود: ۶۴) کلید امور سرمایه گذاری.pdf [حجم: ۴۱۸٫۷۳ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۵۴)
امور گمرکی.pdf [حجم: ۷٫۶۵ مگابایت] (تعداد دانلود: ۹) کلید امور گمرکی.pdf [حجم: ۴۱۵٫۹۸ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۷)
امور ورزشی.pdf [حجم: ۴٫۷۸ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۳) کلید امور ورزشی.pdf [حجم: ۴۱۷٫۰۷ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۹)
امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی.pdf [حجم: ۵٫۵۴ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۳) کلید امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی.pdf [حجم: ۴۱۸٫۱۸ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۶)
امور وسایط نقلیه ریلی.pdf [حجم: ۵ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۲) کلید امور وسائط نقلیه ریلی.pdf [حجم: ۴۱۷٫۵۸ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۵)
ایرانگردی و جهانگردی.pdf [حجم: ۵٫۲۸ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۹) کلید ایرانگردی و جهانگردی.pdf [حجم: ۴۱۷٫۶۳ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۰)
آبزیان و شیلات.pdf [حجم: ۵٫۹۲ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۴) کلید آبزیان و شیلات.pdf [حجم: ۴۱۷٫۳۸ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۶)
آتش سوزی و آتش نشانی.pdf [حجم: ۴٫۵۲ مگابایت] (تعداد دانلود: ۳۶) کلید امور آتش سوزی و آتش نشانی.pdf [حجم: ۴۱۷٫۸۱ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۳۹)
آثار هنری و اشیاء نفیسه.pdf [حجم: ۴٫۰۴ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۰) کلید آثار هنری و اشیاء نفیسه.pdf [حجم: ۴۱۸٫۳۵ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۹)
برق الکترونیک و مخابرات.pdf [حجم: ۵٫۷۹ مگابایت] (تعداد دانلود: ۹۴) کلید برق، الکترونیک و مخابرات.pdf [حجم: ۴۱۷٫۹۴ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۶۷)
برق ماشین و تاسیسات کارخانجات.pdf [حجم: ۴٫۱۶ مگابایت] (تعداد دانلود: ۳۵۳) کلید برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات.pdf [حجم: ۴۱۷٫۸۲ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۳۰۰)
برنامه ریزی شهری.pdf [حجم: ۹ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۵۳) کلید برنامه ریزی شهری.pdf [حجم: ۲۰۱٫۰۸ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۹۰)
بیمه.pdf [حجم: ۶٫۲۸ مگابایت] (تعداد دانلود: ۳۰) کلید بیمه.pdf [حجم: ۴۰۸٫۲۴ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲۳)
بیوتکنولوژی.pdf [حجم: ۵٫۵۳ مگابایت] (تعداد دانلود: ۴) کلید بیو تکنولوژی.pdf [حجم: ۴۱۷٫۸۵ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۴)
تاسیسات ساختمانی.pdf [حجم: ۴٫۹۲ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۲۱) کلید تاسیسات ساختمانی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۴۱ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲۳۳)
تالیفات.pdf [حجم: ۵٫۰۳ مگابایت] (تعداد دانلود: ۵) کلید تالیفات.pdf [حجم: ۴۱۶٫۵۱ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۳)
تشخیص اصالت خط امضاء و اثر انگشت.pdf [حجم: ۵٫۸۶ مگابایت] (تعداد دانلود: ۷۱) کلید تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت.pdf [حجم: ۴۱۷٫۴۲ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۴۷)
تعیین نفقه.pdf [حجم: ۵٫۲۸ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۱۸) کلید تعیین نفقه.pdf [حجم: ۴۱۶٫۴۹ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۹۴)
ثبت شرکت ها علایم تجاری و اختراعات.pdf [حجم: ۵٫۸۳ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۷) کلید ثبت شرکت ها، علایم تجاری و اختراعات.pdf [حجم: ۴۱۷٫۳ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۵)
چاپ و چاپخانه.pdf [حجم: ۴٫۴۴ مگابایت] (تعداد دانلود: ۴) کلید چاپ . چاپخانه.pdf [حجم: ۴۱۷٫۲ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۳)
حسابداری و حسابرسی.pdf [حجم: ۸٫۹۱ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۶۰) کلید حسابداری و حسابرسی.pdf [حجم: ۴۱۶ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۴۱)
حوادث ناشی از کار.pdf [حجم: ۴٫۷۹ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۱۳) کلید حوادث ناشی از کار.pdf [حجم: ۴۱۶٫۶۱ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۹۲)
داروسازی و سم شناسی.pdf [حجم: ۴٫۸ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱) کلید داروسازی و سم شناسی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۳۱ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۵)
دامپروری و دام پزشکی.pdf [حجم: ۴ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۴) کلید دامپروری و دامپزشکی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۴۱ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۶)
راه و ساختمان.pdf [حجم: ۵٫۴۴ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۱۲۵) کلید راه و ساختمان.pdf [حجم: ۴۱۶٫۰۳ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۹۴۷)
زبان های خارجی-انگلیسی.pdf [حجم: ۲۰٫۰۱ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۷) کلید زبان های خارجی (انگلیسی).pdf [حجم: ۴۱۸٫۵۹ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲۸)
زبان های خارجی-عربی.pdf [حجم: ۱۲٫۱۶ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱) کلید زبان های خارجی (عربی).pdf [حجم: ۴۱۸٫۳۸ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱)
زبان های خارجی-فرانسه.pdf [حجم: ۱۶٫۵۶ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱) کلید زبان های خارجی (فرانسه).pdf [حجم: ۲۰۳٫۰۵ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲)
زیان های خارجی -آلمانی.pdf [حجم: ۱۹٫۲۹ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱) کلید زبان های خارجی (آلمانی).pdf [حجم: ۴۱۸٫۳۵ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱)
ساعت و جواهرات.pdf [حجم: ۴٫۱۱ مگابایت] (تعداد دانلود: ۶) کلید ساعت و جواهرات.pdf [حجم: ۴۱۶٫۶۱ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۳)
صنایع چوب.pdf [حجم: ۵٫۱۱ مگابایت] (تعداد دانلود: ۵) کلید صنایع چوب.pdf [حجم: ۴۱۶٫۶۳ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲)
صنایع دستی.pdf [حجم: ۵٫۸۹ مگابایت] (تعداد دانلود: ۰) کلید صنایع دستی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۱۵ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۰)
صنایع نفت.pdf [حجم: ۶٫۲۵ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۸) کلید صنایع نفت.pdf [حجم: ۴۱۶٫۰۶ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲۳)
صنایع هوایی و فضایی.pdf [حجم: ۷٫۱۲ مگابایت] (تعداد دانلود: ۵) کلید صنایع هوایی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۶۹ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۵)
طراحی و گرافیک.pdf [حجم: ۴٫۹۷ مگابایت] (تعداد دانلود: ۵) کلید طراحی گرافیک.pdf [حجم: ۴۱۶٫۶۱ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۴)
فرش.pdf [حجم: ۷٫۲۹ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱) کلید فرش.pdf [حجم: ۴۰۸٫۲۶ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۰)
کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT و ICT.pdf [حجم: ۶٫۸ مگابایت] (تعداد دانلود: ۴۴) کلید کامپیوتر.pdf [حجم: ۵۱۳٫۱۵ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۴۳)
کشاورزی و منابع طبیعی.pdf [حجم: ۴٫۶۸ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۳۳) کلید کشاورزی و منابع طبیعی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۸۹ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۶۷)
گاز و گازرسانی.pdf [حجم: ۴٫۵۸ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۲۳) کلید صنایع گاز و گازرسانی.pdf [حجم: ۴۱۵٫۵۵ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۱۸)
لوازم خانگی و اداری.pdf [حجم: ۴٫۳۷ مگابایت] (تعداد دانلود: ۶۳) کلید لوازم خانگی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۶۶ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۵۴)
محصولات دامی-پوست و چرم سالامبور و روده.pdf [حجم: ۴٫۳۶ مگابایت] (تعداد دانلود: ۸) کلید محصولات دامی.pdf [حجم: ۴۱۸٫۱۳ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲)
محصولات دامی-پوست و چرم سالامبور و روده.pdf [حجم: ۴٫۳۶ مگابایت] (تعداد دانلود: ۸) کلید محصولات دامی.pdf [حجم: ۴۱۸٫۱۳ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲)
محیط زیست طبیعی.pdf [حجم: ۴٫۷۹ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۲) کلید محیط زیست طبیعی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۵۸ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۰)
معادن.pdf [حجم: ۵٫۸۲ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۴) کلید معادن.pdf [حجم: ۴۱۵٫۲۳ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲۴)
معماری داخلی و تزئینات.pdf [حجم: ۴٫۷۷ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۰۱) کلید معماری داخلی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۳۵ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۶۱)
مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت).pdf [حجم: ۴٫۳ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۷) کلید مواد.pdf [حجم: ۴۱۶٫۷۲ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲۱)
مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن.pdf [حجم: ۵٫۲۵ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۳) کلید مواد غذایی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۳۴ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۴)
مواد محترقه و منفجره ناریه.pdf [حجم: ۴٫۱۶ مگابایت] (تعداد دانلود: ۷) کلید مواد محترقه.pdf [حجم: ۴۱۷٫۳۸ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۵)
موتوری زمینی-افسران.pdf [حجم: ۷٫۸۷ مگابایت] (تعداد دانلود: ۴۵) کلید امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ـ ویژه افسران.pdf [حجم: ۴۱۹٫۰۹ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۳۸)
موتوری زمینی-مهندسین.pdf [حجم: ۵٫۹۵ مگابایت] (تعداد دانلود: ۵۹) کلید امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ـ ویژه مهندسین.pdf [حجم: ۴۱۸٫۸ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۵۱)
مهندسی آب.pdf [حجم: ۴٫۷۹ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۱۸) کلید مهندسی آب.pdf [حجم: ۴۱۶٫۳۵ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۹۸)
مهندسی پزشکی اوازم و تجهیزات پزشکی.pdf [حجم: ۴٫۶۹ مگابایت] (تعداد دانلود: ۱۴) کلید مهندسی پزشکی.pdf [حجم: ۴۱۷٫۰۱ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۹)
مهندسی ترافیک.pdf [حجم: ۶٫۲۲ مگابایت] (تعداد دانلود: ۴۴) کلید مهندسی ترافیک.pdf [حجم: ۴۱۶٫۵۳ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۳۴)
مهندسی محیط زیست.pdf [حجم: ۵٫۱۴ مگابایت] (تعداد دانلود: ۷۲) کلید مهندسی محیط زیست.pdf [حجم: ۴۱۶٫۲۹ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۱۴)
نساجی و رنگرزی.pdf [حجم: ۴٫۸۱ مگابایت] (تعداد دانلود: ۴) کلید نساجی و رنگرزی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۴۷ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۰)
نقشه برداری و اطلاعات مکانی.pdf [حجم: ۶٫۹۱ مگابایت] (تعداد دانلود: ۲۲۲) کلید نقشه برداری.pdf [حجم: ۴۱۷٫۱۳ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۲۱۵)
هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی.pdf [حجم: ۴٫۸۹ مگابایت] (تعداد دانلود: ۸) کلید هنرهای نمایشی.pdf [حجم: ۴۱۶٫۶ کیلوبایت] (تعداد دانلود: ۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود فایل