بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)

این کمیسیون برابر ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به منظور

 • اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای کارشناسان کانون،
 • هماهنگی در روش های انجام کارشناسی،
 • کیفیت گزارش کارشناسی،
 • پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه ای
 • ضرورت گذراندن دوره های بازآموزی کارشناسان عضو،
 • دقت در رعایت مقررات قانونی، آئین نامه ها و دستوراالعمل های اجرائی و ضوابط نظام نامه های تدوینی و تصویبی شورایعالی
 • نظارت بر کار حرفه ای کارشناسان رسمی عضو کانون

تشکیل گردیده است و اعضای آن به این شرح است.

 • آقای شکراله خوروش – نائب رئیس هیئت مدیره  (رئیس کمیسیون)
 • آقای مهندس سید عبداله جعفری – عضو اصلی هیئت مدیره (نائب رئیس کمیسیون)
 • آقای سید محمد روحانی اصفهانی – مدیر حراست (عضو ثابت و دبیر کمیسیون)
 • آقای مهندس عبدالحسین میرمیران – دادستان انتظامی (عضو ثابت کمیسیون)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل