بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • نظر دادگاه انتظامی عالی قضات در خصوص بهره گیری از نظر افسران کاردان فنی با وجود کارشناس رسمی دادگستری در پرونده
دانلود فایل