بازرسی و تفتیش خودرو فقط با اجازه موردی مقام قضایی با ذکر نوع خودرو و شماره پلاک آن امکان پذیر است مگر اینکه جرمی در خودرو در حال وقوع باشد و مامور انتظامی نیز آن را مشاهده کند.

کمیته فرهنگی اجتماعی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ طی احکامی به شرح زیر تشکیل شد.

 • آقای محمدرضا برزو اصفهانی (مسئول کمیته)
 • آقای جواد آصالح (عضو اصلی)
 • آقای بابک حاجی احمدی (عضو اصلی)
 • آقای شهرام عروف زاده (عضو اصلی)

اهداف:

 •  گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتي
 •  اعتماد سازی و جلب مشارکت کارشناسان
 • برنامه ریزی به منظور آموزش‎های مورد نياز در حوزه فرهنگي و اجتماعي
 •  ايجاد زمينه های مناسب جهت انسجام و هماهنگی و ترغیب کارشناسان و کارکنان در فعاليتهای فرهنگي اجتماعی کانون
 •  رشد و نهادينه كردن فضايل اخلاقي در کانون

وظایف:

 • برنامه ریزی برای ابداع روش های نوین در عرصه آزاد اندیشی و خرد ورزی
 • ايجاد فضای شاد و با نشاط ، وحدت و همدلی و مشاركت در امور فرهنگي و اجتماعی
 • تلاش در جهت شكوفائي استعدادها و خلاقيت هاي فرهنگي
 • تدوین شاخص های تکریم و فرآیند شناسایی ، برنامه ريزي در حوزه فعاليتهای فرهنگی