طبق ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی، در صورتی که مدارک اتومبیل همراه شما نباشد، اما کارت ملی یا شناسنامه همراه خود داشته باشید، مامور راهنمایی و رانندگی حق توقیف اتومبیل را ندارد. (ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی)

اعضای کمیسیون بررسی شکایات از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ طی احکام جداگانه ای به شرح زیر منصوب گردیدند.

 • آقای شکراله خوروش (مسئول کمیسیون)
 • آقای حسن صلواتی (عضو اصلی)
 • آقای سید عبداله جعفری (عضو اصلی)

اهداف:

 • ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به ارباب رجوع
 • افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از طریق پاسخگوئی سریع ، به موقع و جامع
 • پاسخگو نمودن کارشناسان در مقابل شکایات مراجعان

وظایف:

 • دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی ها
 • دعوت از متخصصان و جلب همکاری آنها به منظور تحقق اهداف کمسیون
 • برنامه ریزی و اداره فعالیت های کمسیون
 • پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکی ها
 • تعامل باواحدهای  مرتبط با فعالیت کمسیون
 • ارزیابی رضایت مراجعان از عملکرد کارشناسان