عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است. (ماده ۴۶۸ قانون مدنی)

پیگیری درخواست کارشناسی