مجازات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه های داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول، از 1 تا 3 سال حبس می باشد.

ویژه کارآموزان

آئین نگارش  و نظریه های کارشناسی کارآموزان
فلسفه کارشناسی و مسؤولیت مدنی کارآموزان
قوانین و مقررات عمومی و مرتبط با کارشناسی کارآموزان
آشنایی با تخلفات انتظامی کارشناسان کارآموزان
نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارشناسی کارآموزان
توجیه اهمیت و جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری کارآموزان
قانون کارشناسان رسمی دادگستری، آئین نامه اجرائی و نظام نامه های شورای عالی کارآموزان
مبانی کارشناسی کارآموزان
اخلاق کارشناسی کارآموزان
آشنایی با تشکیلات قضائی کارآموزان