طبق ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی، در صورتی که مدارک اتومبیل همراه شما نباشد، اما کارت ملی یا شناسنامه همراه خود داشته باشید، مامور راهنمایی و رانندگی حق توقیف اتومبیل را ندارد. (ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی)
گروه یک؛ منابع و معادن
ردیف نام نام خانوادگي سمت
۱ محمد پرورش قزويني رئیس
۲ عبدالرسول مأمن پوش نایب رئیس
۳ سعيد عابدي كوپائي منشی
۴ مهدي اعتزازي عضو اصلی
۵ عبد الرزاق حاج هاشم خاني عضو اصلی
گروه دو؛ ارزشیابی اموال منقول
ردیف نام نام خانوادگي سمت
۱ فريدون مهداد رئیس
۲ مرتجي حكيم الهي نایب رئیس
۳ پرويز قاسمي فرد منشی
۴ رحيم اميري نجف آبادي عضو اصلی
۵ محمود بيات پور عضو اصلی
گروه سه؛ امور پزشکی و غذایی
ردیف نام نام خانوادگي سمت
۱ هوشنگ بهرامي رئیس
۲ منصور رئيسي نایب رئیس
۳ ثريا هادي زاده منشی
۴ آرش قدوسي عضو اصلی
۵ شهرام شيخ‌الاسلامي عضو اصلی
گروه چهار؛ امور مالي
ردیف نام نام خانوادگي سمت
۱ عبدالعظيم ايزدي رئیس
۲ رضا معصوم زاده نایب رئیس
۳ محمود رشيدي نيا منشی
۴ اميرعباس صبري عضو اصلی
۵ كيانوش كياني‌ عضو اصلی
۶ اميرناصر دخاني عضو اصلی
۷ مسعود ابريشم كار عضو اصلی
گروه پنج؛ امور وسائط نقليه
ردیف نام نام خانوادگي سمت
۱ نعمت اله تابان رئیس
۲ فريدون شيرواني نایب رئیس
۳ محمداسماعيل جعفريان دهاقاني منشی
۴ مجيد كيان ارثي عضو اصلی
۵ رحمت اله مصدق عضو اصلی
گروه شش؛ راه و ساختمان و نقشه برداري
ردیف نام نام خانوادگي سمت
۱ مهدي سالمي رئیس
۲ حسين ترك پور نایب رئیس
۳ عبد الرضا پورهمايون منشی
۴ محمد رضا جعفري عضو اصلی
۵ مجيد كريميان عضو اصلی
۶ عباسعلي طاهري دولت‌آبادي عضو اصلی
۷ جمشيد نادر تهراني عضو اصلی
۸ سيدكاظم داودي عضو اصلی
۹ اصغر نكوئي مارناني عضو اصلی
گروه هفت؛ صنعت و فن
ردیف نام نام خانوادگي سمت
۱ احمد لطفي بيدگلي رئیس
۲ مسعود برهاني نایب رئیس
۳ مصطفي رفيع آذري منشی
۴ مهسا اخوان صفا عضو اصلی
۵ محمد رضا حسن پور عضو اصلی
۶ جواد پورآباده عضو اصلی
۷ عبدالكريم موحديان عطار عضو اصلی
۸ كامبيز اخلاصي عضو اصلی
۹ حبيب اله شركت عضو اصلی
گروه هشت؛ فنون هنری
ردیف نام نام خانوادگي سمت
۱ اسد اله بقائي رئیس
۲ قاسم رحيمي سرشبادراني نایب رئیس
۳ احمد ملكيان منشی
۴ رضا بهرامي عضو اصلی
۵ فريدون اميرخاني عضو اصلی
گروه نه؛ کشاورزی و منابع طبیعی
ردیف نام نام خانوادگي سمت
۱ نعمت اله تاكي رئیس
۲ منوچهر جمشيديان نایب رئیس
۳ اكبر قندي منشی
۴ ماشاء الله خدام عضو اصلی
۵ عباس زال بيك عضو اصلی
گروه ده؛ خدمات اداری و عمومی
ردیف نام نام خانوادگي سمت
۱ سيدمحمدباقر ابطحي رئیس
۲ سيد محمد بني طباء جشوقاني نایب رئیس
۳ حسين كرباسي منشی
۴ رضا شفيع زاده عضو اصلی
۵ حسن نورمحمدي عضو اصلی
گروه یازده؛ ایمنی و حوادث
ردیف نام نام خانوادگي سمت
۱ اكبر توحيدي نيا رئیس
۲ عليرضا ياوري نایب رئیس
۳ عبدالرسول فاضلي منشی
۴ سعيد رحيميان عضو اصلی
۵ مجيد مقدس عضو اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *