طبق ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی، در صورتی که مدارک اتومبیل همراه شما نباشد، اما کارت ملی یا شناسنامه همراه خود داشته باشید، مامور راهنمایی و رانندگی حق توقیف اتومبیل را ندارد. (ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی)

معرفی دادسرای انتظامی

دادسرای انتظامی

دادسرای انتظامی هریک از کانونها مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می باشد.

شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضاء شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:

الف.نام و نشانی شاکی

ب.موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد

شکایت در در دفتر کانون مربوطه ثبت می شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می نماید.

تصمیمات هیئت مدیره در مدت شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوطه خواهد بود.

دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد.قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می باشد و چنانچه دادگاه انتظامی قرار منع تعقیب را صحیح نداست به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید.

مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضاء هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها دادسرای انتظامی قضات می باشد.

 

دادگاه انتظامی

مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان دادگاه انتظامی مربوطه می باشد.

اعضا دادگاه انتظامی برای چهار سال انتخاب می گردند.

تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیات مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است.

مرجع تجدید نظر نسبت آرای قابل تجدید نظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می باشدکه در تهران مستقر می گردد.