اگر در متن چک، شرطی برای پرداخت نوشته شده باشد، بانک به آن شرط توجه نمی کند، اما دادگاه در رسیدگی به آن توجه خواهد کرد.
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • نامه ریاست محترم شورای عالی کارشناسان به رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص پرداخت پلکانی هزینه ابطال تمبر و تمدید پروانه کارشناسان رسمی دادگستری
دانلود فایل