اگر در متن چک، شرطی برای پرداخت نوشته شده باشد، بانک به آن شرط توجه نمی کند، اما دادگاه در رسیدگی به آن توجه خواهد کرد.
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • نامه رئیس محترم کانون در خصوص تذکر به ارباب رجوع جهت استرداد فیش های واریزی از دفتر دادگاه و مراجعه به حسابداری کانون در مواردی که تداوم خدمات کارشناسی منتفی و یا کارشناس محترم از انجام خدمات کارشناسی انصراف میدهد
دانلود فایل