عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است. (ماده ۴۶۸ قانون مدنی)

صندوق پیام

[front-end-pm]