اگر در متن چک، شرطی برای پرداخت نوشته شده باشد، بانک به آن شرط توجه نمی کند، اما دادگاه در رسیدگی به آن توجه خواهد کرد.
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • حکم انتصاب جناب آقای مهندس بابک حاجی احمدی به عضویت در کمیته فرهنگی اجتماعی
دانلود فایل