بازرسی و تفتیش خودرو فقط با اجازه موردی مقام قضایی با ذکر نوع خودرو و شماره پلاک آن امکان پذیر است مگر اینکه جرمی در خودرو در حال وقوع باشد و مامور انتظامی نیز آن را مشاهده کند.

ثبت درخواست شرکت در دوره آموزشی

کارشناس محترم،

لطفاً اطلاعات مورد درخواست را با دقت تکمیل نمایید و پس از آن نسبت به ثبت درخواست دوره آموزشی مورد تقاضا اقدام کنید.

[quform id=”5″ name=”تکمیل بانک اطلاعاتی کارشناسان کپی”]