طبق ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی، در صورتی که مدارک اتومبیل همراه شما نباشد، اما کارت ملی یا شناسنامه همراه خود داشته باشید، مامور راهنمایی و رانندگی حق توقیف اتومبیل را ندارد. (ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی)

بخش نامه ها، شیوه نامه ها و نظام نامه ها

برای دریافت هر کدام از موارد زیر رو گزینه مورد نظر کلیک نمایید.