طبق ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی، در صورتی که مدارک اتومبیل همراه شما نباشد، اما کارت ملی یا شناسنامه همراه خود داشته باشید، مامور راهنمایی و رانندگی حق توقیف اتومبیل را ندارد. (ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی)

ارکان

ارکان شرکت تعاونی چند منظوره طوبی

  • مجمع عمومی
  • هیأت مدیره
  • بازرس یا بازرسان

هیأت مدیره متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل و در حال حاضر بشرح زیر می باشند.

  •  آقای مهندس حسین ترک پور                  رئیس هیأت مدیره
  •  آقای مهندس عبدالحسین میرمیران          نائب رئیس
  • آقای مهندس حسین آقاعابدی                 عضو و مدیرعامل
  • آقای مهندس مهدی سالمی                    عضو
  • آقای مهندس منوچهر جمشیدیان              عضو و منشی
  • آقای مهندس کیانوش کیانی                    بازرس اصلی