• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟خلاصه مصوبات هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در بهمن ماه 1397

خلاصه مصوبات هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان در بهمن ماه 97

 

1- شکایت 17 نفر افراد حقیقی از کارشناسان محترم مطرح و با توجه به بررسیهای بعمل آمده در کمیسیون بررسی شکایات هیأت مدیره درخصوص 14 موردنظر تعقیب ندارد و درخصوص 3 مورد جهت بررسی بیشتر به دادسرای انتظامی کانون ارسال شد .

2- درخصوص 17 مورد اعلام تخلف مقامات محترم قضایی از کارشناسان محترم 14 مورد جهت بررسی به دادسرای انتظامی کانون ارسال و 3 مورد هیأت مدیره عقیده به تخلف ندارد .

3- شکایت یکی از افراد حقیقی از همکاران محترم که مبادرت به صدور حکم داوری نموده بودند مطرح و مقرر شد به کارشناس محترم اعلام شود در امور داوری از سربرگ و مهر کارشناسی استفاده ننمایند .

4- نامة شمارة 1/12407 مورخ 97/10/27 ریاست محترم کل دادگستری استان اصفهان در مورد معرفی آقای دکتر محمد محمدی (معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان  اصفهان) بعنوان عضو حقوقدان دادگاه انتظامی کانون اصفهان به مدت چهار سال از تاریخ 1397/11/01 لغایت 1401/11/01 و برگزاری مراسم معرفی آقای دکتر محمد محمدی و تقدیر از آقای مهدی رحیمی عضو حقوقدان سابق دادگاه  انتظامی کانون در جلسه تودیع و معارفه با حضور بعضی از اعضاء هیأت مدیره و ریاست کانون و دادستان به اطلاع حاضران در جلسه رسید .

5- نامة مورخ 97/09/21 یکی از همکاران محترم در مورد تغییر کارشناس راهنما بدلیل بعد مسافت مطرح و با تعیین استاد راهنما در محدودة شهرستان خمینی شهر موافقت گردید .

6- نامه های شماره 00/1254/ک مورخ 97/11/07 و 00/1531/ک مورخ 97/11/28 امور کارشناسان در مورد تقاضای افزایش صلاحیت 193 نفر از همکاران محترم در رشته های مختلف که به تصویب کمیسیون های علمی و فنی رشته های مختلف رسیده مطرح و موافقت و مقرر گردید افزایش صلاحیتها در دفترچه و پروانه کارشناسی کارشناسان درج گردد .

7- در مورد کمیسیون بررسی شکایات مقرر گردید جایگاه کمیسیون مربوطه حفظ شود ولیکن اعضاء آن مرکب از حداقل 3 نفر از اعضاء هیأت مدیره بعنوان عضو ثابت و اصلی باشند و هیأت مدیره اختیارات خود را به کمیسیون مذکور تفویض می نماید و در صورتی که اعضاء کمیسیون تشخیص دهند مواردی در هیأت مدیره مطرح شود اعلام می نمایند اعضاء منتخب هیأت مدیره آقایان تیمسار خوروش ، حسن صلواتی و سیدعبداله جعفری می باشند و مسئولیت کمیسیون بعهدة تیمسار خوروش است و مقرر شد دستورالعمل برگزاری و نحوة رسیدگی به شکایات ظرف 15 روز از طرف نامبردگان به هیأت مدیره تقدیم شود .

8- در مورد اتاق کثیر با توجه به بررسی آقایان جعفری ، نکیسا و محمد روحانی مقرر شد طبق قرارداد تنظیمی پس از تأئید ریاست کانون اقدام شود .

9- در مورد زمین خریداری شده در سایت مقابل شهرک شهیدکشوری مقرر شد کارگروهی متشکل از آقایان سیدجمال صمصام شریعت ، فریدون نکیسا و حسین ترک پور در مورد بهره برداری از زمین خریداری شده اقدام و برنامه ریزی و نحوة سرمایه گذاری را تا 97/12/20 به هیأت مدیره گزارش و دستور تهیه نقشه از شهرداری منطقه 6 دریافت شود .

10- در مورد باجه بانک سپه مقرر شد بررسی بیشتری انجام و سپس تصمیمات لازم اتخاذ شود .

11- نامه مورخ 97/10/23 آقایان فریدون نکیسا و سیدمحمد روحانی در مورد ارائه گزارش  جلسات مالی و حقوقی اموال کانون مطرح وآنان  گزارش کاملی را ارائه فرمودند پس از مذاکرات در جلسات برگزار شده در این مورد که آیا اموال کانون متعلق به شخصیت حقوقی است یا شخصیت حقیقی (اعضاء کانون کارشناسان رسمی دادگستری) با توجه به قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، اموال کانون کارشناسان رسمی دادگستری متعلق به شخصیت حقوقی کانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد و مقرر گردید در بودجه سال 1398 پیش بینی های لازم جهت ایجاد امکانات برای اعضاء کانون فراهم گردد .

12- نامه شماره 20 مورخ 97/10/15 دادستان انتظامی کانون در مورد پرداخت حق الزحمه به دادیاران مطرح و مقرر گردید حق الزحمه هر پرونده مبلغ 1,500,000ریال پرداخت گردد.

13- تخلفات یکی از همکاران مطرح  و مقرر گردید مطابق مادة 25 قانون کارشناسان به دادگاه انتظامی ارجاع شود .

14- نامة مورخ 97/11/07 کانون خوزستان در مورد انتقال موقت یکی از کارشناسان محترم رشته برق به استان اصفهان مطرح و مقرر شد پس از دریافت پرونده کانون و انتظامی و سوابق ایشان در جلسة هیأت مدیره مطرح و تصمیم مقتضی گرفته شود .

15- نامة شمارة 00/1396/ک مورخ 97/11/10 امور کارشناسان درخصوص درخواست انتقال یکی از همکاران رشته برق و ماشین و تأسیسات کارخانجات از حوزه قضایی کرون (منطقه 5) به حوزه قضایی نجف آباد (منطقه 2) مطرح و با توجه به وجود 3 نفر در این رشته و حوزه انتقال فعلاً مقدور نمی باشد .

16- نامة مورخ 16/11/97 یکی از همکاران محترم رشته امور ثبتی در مورد تقاضای انجام کارشناسی در محدودة شهرضا مطرح و موافقت شد تا در محدودة منطقه شش کارشناسی نماید .

17- نامة بدون تاریخ یکی از همکاران رشته حوادث ناشی از کار درخصوص انتقال به مرکز استان با توجه به بیماری نامبرده مطرح و مقرر شد به پزشک معتمد کانون معرفی شود .

18- مقرر گردید از اول سال 1398 اولاً اطاق مشاوره در طبقه همکف راه اندازی گردد و هر روز هفته یکی از اعضاء هیأت مدیره یا نمایندگان هیأت مدیره به اتفاق یک یا دو نفر از افراد و کارشناسانی که قبلاً اعلام آمادگی کرده اند و توان و صلاحیتهای آنها توسط هیأت رئیسه گروه مربوطه تأئید می گردد از ساعت 9 الی 12 هر روز جهت پاسخ به سؤالات و مشاوره مورد نیاز ارباب رجوع اقدام نمائید .در مورد برنامه ریزی و پیگیری طرح مشاوره از اول سال 1398 مقرر گردید آقای مهندس آرمان پناه بعنوان نماینده هیات مدیره در این خصوص برنامه ریزی نمایند.

19- نامه شماره 1271/ک مورخ 97/11/08 امور کارشناسان و صدور پروانه در مورد کارشناسان راهنما و سوابق آنها مطرح و مقرر گردید در گروهها و رشته هائیکه طبق قانون 10 سال سابقه کارشناسی وجود دارد اقدام در غیراینصورت هیأت رئیسه گروه می تواند از کارشناسانیکه طبق قانون صلاحیت دارند بعنوان کارشناس راهنما انتخاب و معرفی نمایند .

20- در مورد تشکیل جلسات هیأت مدیره در روزهای دوشنبه هر پانزده روز یکبار مقرر گردید جلسات از ساعت 9 بامداد شروع گردد .

21- تقدیر از جناب آقای مهندس محمد رشتیان جهت خدمات روی جلد کتاب مشخصات کارشناسان مطرح و مقرر شد از ایشان بطور شایسته تقدیر بعمل آید .

22- نمونه فرم چاپ شده سربرگ های کانون براساس پیشنهاد شورایعالی توسط ریاست محترم کانون مطرح و مورد تأئید و تصویب قرار گرفت.

23- نامة انصراف از کارشناسی یکی از همکاران محترم رشتة امور ثبتی مطرح و قرار شد پس از اظهارنظر هیأت رئیسه گروه هیأت مدیره تصمیم مقتضی اتخاذ نماید .