• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟خلاصه مصوبات جلسات دوازدهم و سیزدهم هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در دی ماه 1397

خلاصه مصوبات جلسات دوازدهم و سیزدهم  هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان  اصفهان در دی ماه 1397

 

1-  شکایت 14 نفر افراد حقیقی از کارشناسان محترم مطرح و با توجه به بررسیهای  انجام شده در کمیسیون بررسی شکایات هیات مدیره در خصوص 11 مورد نظر به تعقیب ندارد و در خصوص 3 مورد جهت بررسی بیشتر به دادستانی ارسال شد.

2- در خصوص 10 مورد شکایت مقامات محترم قضایی از همکاران محترم کارشناس مطرح و با توجه به مکاتبات انجام شده مقرر گردید هر 10 مورد جهت بررسی بیشتر به دادستان انتظامی ارجاع شود.

3- نامه شماره 2867/ش مورخ 1397/09/27 شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری در مورد  ارسال موضوع حذف پیش نیاز ردیف 5 عناوین صلاحیتهای رشته ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات پیشنهادی کمیسیون آزمون و صلاحیتها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت مقرر گردید جهت اقدامات لازم به امور کارشناسان و صدور پروانه کانون ارسال و فتوکپی جهت کمیسیون های صلاحیتهای علمی و فنی و هیأت رئیسه گروه 10 و روابط عمومی جهت ارسال پیام جهت اطلاع کارشناسان مربوطه جهت اقدام لازم ارسال گردد.

4- نامه شماره 2870/ش مورخ 1397/09/27 شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری در مورد نظام نامه حوزه فعالیت جغرافیائی خدمات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت مقرر گردید جهت اطلاع اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و امور کارشناسان و صدور پروانه و هیأت رئیسه گروهها و اطلاع کلیه کارشناسان از طریق روابط عمومی اقدام لازم معمول گردد و جهت دفتر حراست و دفتر  دادگاه نیز ارسال گردد .

5- نامه شماره 2864/ ش مورخ 1397/09/27 شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری موضوع پیشنهاد کمیسیون آزمون و امور صلاحیتهای علمی و فنی شورایعالی مبنی بر اصلاح شرح صلاحیت ردیف 8 عناوین مصوب رشته تأسیسات ساختمانی پس از مطالعه و بررسی مقرر گردید جهت اطلاع اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و امور کارشناسان و صدور پروانه و کمیسیون صلاحیتهای علمی و فنی و هیأت رئیسه گروه 7 و جهت اطلاع کارشناسان مربوطه از طریق روابط عمومی و حراست و دفتر دادگاه جهت اقدام لازم ارسال گردد.

6- در خصوص انتقال موقت و دائم 3 نفر از همکاران از استانهای دیگر به استان اصفهان مطرح و با توجه به مکاتبات و بررسی های انجام شده با انتقال آنان به استان اصفهان غیر از مرکز استان موافقت گردید.

7- نامه شماره 209/7/110/م مورخ 1397/09/20 دفتر حراست در مورد اسامی 103 کارشناسان نامبرده در فهرست آمادگی برای مشاوره برطبق نظر حراست نامبردگان فاقد سابقه سوء ثبت شده می باشند مقرر گردید در جهت برنامه ریزی برای مشاورین متقاضی درنظر گرفته شود که لیست آنها پیوست است .  

8- نامه مورخ 1397/09/24 یکی از همکاران در خصوص ایجاد مجدد کانال تلگرامی برای کانون اصفهان که مورد بررسی دفتر حراست قرار گرفته بود مطرح و مقرر شد تصمیم مقتضی توسط ریاست کانون اتخاذ شود.

9- نامه مورخ 1397/10/04 روابط عمومی با توجه به دستور ریاست کانون در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی با توجه به اینکه کارشناسانی که قبلاً در ارکان کانون خدماتی ارائه داده اند و در قید حیات می باشند و پیش کسوتان نامبرده در جلسه ای دعوت و ضمن قدردانی از زحمات آنها بهرطریق که ریاست کانون صلاح بدانند از آنها قدردانی و یادی از گذشتگان گردد.

10- نامه شماره 1058/ک مورخ 1397/10/10 امور کارشناسان و صدور پروانه به پیوست تقاضای افزایش صلاحیت بیست و یک نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون در رشته های مختلف تقاضای افزایش صلاحیت داشته اند با توجه به تأئید کمیسیون صلاحیتهای علمی و فنی ضمن تأئید هیأت مدیره مقرر گردید در پروانه کارشناسی نامبردگان افزایش صلاحیت مورد تأئید را درج نمایند.

11- در خصوص انتخابات داخلی هیات رئیسه ها گزارش نمایندگان هیات مدیره در گروههای 11 گانه مطرح و انتخابات داخلی 11 گروه مورد تایید قرار گرفت.

12- نامه شماره 578/97342/س مورخ 1397/09/21 ریاست کانون به آقایان نوراله صلواتی و حسن اصلانی اعضاء شورایعالی کارشناسان در مورد تجدیدنظردر تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به اطلاع کلیه اعضاء هیأت مدیره رسانیده شود

13- نامه شماره 2869/ش مورخ 1397/09/27 شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری با موضوع یکسان سازی فرم سربرگ گزارش کارشناسان به پیوست یک نمونه از سربرگ ها باطلاع اعضاء هیأت مدیره کانون رسیده شد و مقرر گردید روابط عمومی به هر طریقی که امکان دارد باطلاع کارشناسان رسمی عضو برساند و در تابلو اعلانات نیز نامه و سربرگ پیشنهادی جهت اطلاع کارشناسان محترم اعلام گردد و باطلاع قسمت تکثیر هم برسانند .

14- نامه یکی از همکاران محترم درخصوص ارسال گزارشات توسط متقاضی مطرح و اکیداً مخالفت و مقرر شد مانند سابق گزارشات به متقاضی تحویل نشود.

15- نامه شماره 5/121 مورخ 1397/10/05 یکی از نمایندگان محترم کانون اصفهان در شورای عالی در خصوص برگزاری انتخابات هیات رئیسه ها مطرح و به اطلاع اعضاء رسانده شد.

16- نامه شماره 31682 مورخ 1397/10/04 شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان (سهامی خاص) که درخواست تخفیف حق الزحمه کارشناسی با توجه به حجم زیاد کارشناسی ها را داشتند مطرح و مقرر گردید ریاست محترم کانون با نماینده شرکت شهرکها مذاکره و موافقت نامه تنظیم و در ارجاع کارشناسی با کارشناس هماهنگ نمایند.

17- در مورد اصلاح نحوه اعطاء صلاحیتها مقرر گردید آقایان تیمسار شکراله خوروش و مهندس حسن صلواتی بررسی و با توجه به سوابق و ضرورتها پیشنهاد ارائه فرمایند و از نظریات هیأت رئیسه های گروهها نیز کسب نظر شود و تا 15 روز آینده نتیجه را اعلام نمایند.