• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟آئین نامه داخلی هیات رئیسه تخصصی گروه های یازده گانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان مصوب جلسه مورخ 97/09/19 هیئت مدیره

بسمه تعالی

در جلسه هیات مدیره مورخ  97/9/19  این مصوبه به عنوان آئین نامه داخلی هیات رئیسه های تخصصی گروههای یازده گانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان به پیوست دستورالعمل انتخابات هیات رئیسه گروهها مورد تصویب قرار گرفت.

مقدمه: مطابق ماده 4 دستورالعمل مورخ 19/8/97 هیات مدیره هر چهارسال پس از انتخابات جدید هیات مدیره منتخب مجمع عمومی کانون جهت انتخابات  هیات رئیسه گروههای یازده گانه از طرف مدیریت جدید اقدام خواهد شد همانگونه که مقررشده است تعداد افراد هیات رئیسه ها با توجه به تعداد اعضاء رشته ،نوع رشته ،فعالیت رشته و کلیه مسائل مربوط به آن به تعداد پنج ، هفت و حداکثر نه نفر تعیین شده است و چنانچه در رشته جدید اعضاء بیش از ده نفر شدند در انتخابات یک عضو به هیات رئیسه افزوده می شود و در هر حال حداکثر تعداد اعضاء نه نفر رعایت شود حال جهت بهره مندی از هیات رئیسه ها موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

1-مطابق ماده 7 دستورالعمل مورخ 19/8/97 هیات مدیره ، رئیس هیات مدیره کانون ضمن اعلام قطعی نتایج انتخابات و صدورابلاغ منتخبین ، از آنان دعوت مینماید تا در تاریخ معین به منظور تشکیل اولین جلسه هیات رئیسه گروه جهت انجام انتخابات داخلی حضور یابند و یکنفر را با رای گیری به عنوان رئیس و یکنفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب نمایند  رئیس هر گروه از رشته ای که بیشترین عضو را در گروه داردانتخاب خواهد شد.

2-هیات رئیسه گروهای یازده گانه هر ماه حداقل یک جلسه خواهند داشت که در هفته اول هر ماه برگزار میشود.لازم به ذکر است در صورت تشکیل نشدن جلسات بهردلیل در هفته دوم برگزار و صورتجلسات جهت ارائه  به هیات مدیره توسط رئیس یا نایب رئیس هیات رئیسه کتباً از طریق دفتر ستادی تحویل خواهد شد. زمان و مکان برگزاری جلسات توسط هیات رئیسه ها با هماهنگی مسئول روابط عمومی کانون در هفته اول هر ماه برنامه ریزی خواهد شد.

3- در صورت لزوم تشکیل جلسات فوق العاده هماهنگی لازم توسط رئیس گروه با مسئول روابط عمومی کانون انجام میگیرد

4- در صورتیکه هر یک از اعضای اصلی هیت رئیسه گروه بیش از دو جلسه متوالی در جلسات بدون عذرموجه  شرکت ننماید مسئول گروه موضوع را کتباً به هیات مدیره کانون  اعلام تا تصمیم مقتضی معمول گردد.

5- هیات رئیسه هر سه ماه یکبارگزارش اقدامات خود را کتباً به رئیس کانون تسلیم می نماید.

6- در صورت اعلام نیاز و درخواست رشته های مختلف گروههای یازده گانه کانون به اضافه نمودن تعداد اعضاء هیات رئیسه  در آن رشته ،تعداد مورد نیاز از بین کارشناسانی که در انتخاب هیات رئیسه رای بالایی آورده اند با تایید هیات مدیره به هیات رئیسه گروه اضافه خواهند شد.

7 علاوه بر وظایف مندرج در ماده 10 دستورالعمل مورخ 19/8/97 هیات مدیره، هیات رئیسه در خصوص موارد ذیل نیز اقدام می نمایند.

تبصره -1 انتخاب اعضاء گروه وحدت رویه کارشناسی برای هر رشته و برگزاری جلسات مستمروحدت رویه و تدوین نظرات تصویب شده در مجمع وحدت رویه و ارائه گزارش آن کتباً به رئیس کانون

تبصره -2 برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز برای هر رشته با هماهنگی رئیس کانون و روابط عمومی

تبصره-3 هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ با کمیسیون صلاحیتهای هر رشته و کمک به برگزاری جلسات آموزشی کمیسیون صلاحیتها در خصوص عناوین و سرفصل های صلاحیتها و انتخاب اساتید مربوطه

تبصره-4 هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ با کمیسیون آموزش کانون جهت برنامه ریزی امور آموزش و معرفی نماینده گروه درکمیسیون آموزش با هماهنگی رئیس کانون

تبصره-5 نظارت دقیق و مستمر بر کمیت و کیفیت کار آموزی کارشناسان جدید

8-  هیأت مدیره کانون  چهار نوبت در سال از کلیه منتخبین هیأت رئیسه ها در جلسه مشترکی به مدیریت رئیس هیأت مدیره برای هماهنگی و مسائل عمومی آنها دعوت خواهند کرد .

9-مکاتبات هیات رئیسه از طریق رئیس گروه با ریاست کانون  انجام خواهد شد .

10- هرگونه وسیله و لوازمات تحریریه و غیره کتباً به رئیس کانون درخواست داده می شودو اقدام لازم در حد امکان انجام خواهد شد .

11- کلیه صورتجلسات در دفترصورتجلسات هیأت رئیسه گروهها درج و اقدامات انجام شده توسط رئیس گروه در جلسات عمومی گروه به اطلاع اعضاء گروه خواهد رسید.

12- در صورت نیاز هر رشته به تشکیل هیات تخصصی پیشنهاد از طرف هیات رئیسه گروه به هیات مدیره تقدیم و تصمیم مقتضی توسط هیات مدیره اتخاذ خواهد شد.

13- این مصوبه در 13 بند  و 5 تبصره در جلسه هیأت مدیره مورخ    97/9/19 به تصویب رسید .