• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟دستورالعمل اداره جلسات هیات مدیره مصوب مورخ 1397/08/28

باسمه تعالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

دستورالعمل اداره جلسات هیات مدیره

مقدمه:  به منظورایجاد نظم و استفاده بهینه از اوقات اختصاص داده شده به جلسات و بهره مندی بهتر از نظرات اعضا این دستورالعمل برای اداره جلسات هیات مدیره بشرح زیر تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود:

ماده 1: جلسات هیات مدیره برای سال 1397حداقل هر دوهفته یکبار در روزهای دوشنبه از ساعت 10 الی 12:30 تشکیل می شود و تقویم روز و ساعت و برنامه جلسات در ابتدای هر سال به تصویب هیات مدیره  میرسد.

ماده 2: جلسات اضافی در صورت نیاز با درخواست رئیس هیات مدیره یا دو نفر از اعضای هیات مدیره یا بازرسین کانون تشکیل خواهد شد.ساعت و روز این جلسات پس از درخواست مزبور از طریق رئیس هیات مدیره به اطلاع اعضا خواهد رسید .همچنین چنانچه در هریک از جلسات به زمانی بیش از زمان تعیین شده نیاز باشد با نظر موافق کلیه اعضا ، زمان جلسه به میزان لازم تمدید می شود.

ماده 3: دستور کار جلسات دوروز قبل از جلسه از طریق گروه تشکیل شده در فضای های مجازی (واتس آپ ویا سروش) همچنین بصورت کتبی به اطلاع اعضا می رسد .در صورتی که اعضای هیات مدیره و بازرسین دستور کار یا برنامه مدونی برای طرح در جلسه در نظر داشته باشند بایستی مراتب را حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه به صورت مکتوب  برای رئیس  یا دبیر هیات مدیره ارسال نمایند.

ماده 4: برنامه کلی جلسات بشرح زیر است:

     -  شروع جلسات با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

     -گزارش عملکرد توسط رئیس هیات مدیره

    -ارائه نقطه نظرات پیش از دستور جلسه هر نفر حداکثر 2 دقیقه

    -شروع دستور کارها با برنامه ریزی تنظیم زمان مذاکرات

ماده 5: تصمیمات جلسات هیات مدیره با انجام بحث و بررسی در خصوص  دستور کارهای تعیین شده و ارائه نظرات موافق و مخالف نسبت به موضوعات مطروحه  بصورت منظم و زمان بندی شده و حتی الامکان بصورت اقناعی انجام می پذیرد  و چنانچه نظرات اعضا متفاوت باشد رای اکثریت اعضای هیات مدیره حاکم خواهد بود.

ماده 6: حضور مدعو در جلسات با کسب نظر اکثریت اعضای هیات مدیره و از طریق رئیس هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود.

ماده 7: مصوبات جلسه با ذکر مسئول اجرا و زمان اجرا توسط دبیر جلسه در دفتر مخصوص با شماره مسلسل تحریر و در همان جلسه قرائت شده و به امضای اعضا میرسد.ضمناً مصوبات مذکور در فرم مخصوص صورتجلسات هیات مدیره نیز تایپ شده و پس از تائید رئیس و دبیر هیات مدیره  در زونکن مربوطه بایگانی خواهد شد.

ماده 8:   در هر جلسه ، مصوبات جلسه قبل که نیاز به پیگیری داشته است قرائت  و گزارش مربوطه از  طریق عضو  مربوطه به اطلاع جلسه می رسد .

ماده 9: این دستورالعمل در نه ماده در تاریخ 1397/08/28 به تصویب هیات مدیره کانون رسید.