• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟خلاصه مصوبات جلسات ششم تا هشتم هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در آبان ماه 1397

خلاصه مصوبات جلسات ششم تا هشتم  هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان  اصفهان در آبان ماه 1397

1-چهارده  مورد شکایت مراجع قضایی از همکاران محترم جهت بررسی به دادسرای انتظامی کانون ارسال گردید.

2- یازده  مورد شکایت اشخاص از همکاران محترم با توجه به نظریه کمیسیون بررسی شکایات ، هیات مدیره نظر تعقیب ندارد.

3- یک  مورد شکایت یکی از همکاران کارشناس از دونفر دیگر از همکاران مطرح و مقرر گردید موضوع در هیات رئیسه گروه مربوطه بررسی و اعلام نظر شود و چنانچه لازم باشد به دادسرای انتظامی کانون ارجاع شود.

4- درخواست یکی از همکاران با مدارک موجود جهت بررسی و اعلام وضعیت نامبرده به دکتر معتمد کانون ارسال گردید.

5-پیشنهاد کلیات مربوط به هیات رئیسه های تخصصی که بصورت انتخابی با رای گیری توسط اعضاء گروهها انجام و تعداد هر رشته گروه به تصویب رسید.

6- مصوب گردید رشته های هرگروه می توانند هیات تخصصی رشته کارشناسی داشته باشند و حداقل 3 و حداکثر 5 نفر می باشند . بدیهی است به تعداد لازم در هیأت رئیسه گروه از رشته ها کارشناسانی که رأی بیشتری دارند به عضویت  هیأت  رئیسه گروه در خواهند  آمد و در جلسه انتخابات  هیأت رئیسه گروه های یازده گانه کل کارشناسان

 می توانند به کلیه کاندیداها رأی دهند.

7- مقررگردید دستورالعمل نحوه انتخابات هیات رئیسه گروهها با توجه به دستورالعمل  مورخ 1395/11/09 هیات مدیره و اصلاحات مورد نظر توسط آقایان تیمسار خوروش و مهندس سید عبداله جعفری تهیه و در جلسه آینده بررسی و در صورت تایید تصویب گردد.

8-تقاضای افزایش صلاحیت 27 نفر از همکاران با توجه به تصویب کمیسیون های علمی و فنی مورد تایید قرارگرفت و مقرر شددر پروانه آنان درج گردد.

9- دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیات مدیره به پیشنهاد ریاست محترم کانون بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

10- دستورالعمل نحوه انتخابات هیات رئیسه گروههای یازدگانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با توجه به نظامنامه مورخ 1389/10/04 شورایعالی و دستورالعمل مصوب 1395/11/09 هیات مدیره کانون اصفهان به تصویب رسید.

11-  نمونه برگه های رای برای هرگروه و رشته بطور جداگانه به تصویب رسید.

12-مقررگردید فراخوان کاندیداهای هیات رئیسه گروهها  تا تاریخ 1397/09/01 و برنامه انتخابات تهیه و تنظیم گردد.

13-در خصوص  درخواست انتقال یکی  از همکاران به کانون تهران مقرر شد درخواست  و مدارک ایشان به کانون تهران ارسال و پس از دریافت جواب در هیات مدیره کانون بررسی گردد.

14-در خصوص  نامه دادستان محترم کانون در مورد یکی از همکاران مجدداً بررسی و جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارسال گردید.

15-درخصوص درخواست انصراف یکی از همکاران از عضویت درکانون موضوع بررسی و مورد موافقت قرارگرفت.

16-تقاضای انتقال یکی از همکاران از حوزه قضائی دهاقان به شاهین شهر با توجه به وجود یک نفر کارشناس دررشته مربوطه در دهاقان موردموافقت قرار نگرفت و انشاالله با اشتغال کارشناسان جدید مجدداً بررسی خواهد شد.

17-درخصوص نامه امور کارشناسان در مورد تقاضای انجام دوره کارآموزی برای یکی از همکاران که بعللی نتوانسته اند دوره کارآموزی خود را انجام دهند مقرر شد مجدداً به استاد راهنما معرفی و کارآموزی را به پایان برسانند.

18-نامه پزشک معتمد کانون در خصوص انجام کارشناسی یکی از همکاران در محدوده اطراف محل زندگی با توجه به وضعیت جسمانی ایشان مطرح و مورد تایید قرارگرفت.

19-در خصوص تعداد نفرات هیات رئیسه ها با توجه به اعلام نظر گروههای مختلف مقرر گردید حداقل تعداد اعضاء هیات رئیسه هر گروه 5 نفر انتخاب شوند.

20-مقرر شد بعد از انجام انتخابات هیات رئیسه ها و تشکیل اولین جلسه هیات رئیسه ها  درصورت درخواست رشته های مختلف گروههای یازده گانه  کانون و اعلام نیاز که از طرف هیات رئیسه گروه انجام شود از بین کارشناسائیکه در جلسات انتخابات هیات رئیسه حاضر و کاندیدا بوده اند و رای بالایی آورده اند  با تایید هیات مدیره  به هیات رئیسه مربوطه معرفی میگردد که به اعضاء هیات رئیسه اضافه شود.

21-نامه مورخ 1397/08/26 ستاد اجرایی انتخابات هیات رئیسه گروهای یازده گانه مطرح و با توجه به زمان تعیین شده و افراد مشخص شده از اعضاء هیات مدیره و بازرسان و علی البدل ها مورد تائید قرار گرفت و مقرر گردید تمام اعضاء هیات مدیره در این امر مهم همکاری نمایند تا انشاالله به نحواحسن انجام گیرد و پیام های جداگانه برای آگاهی اعضاءهرگروه بطورروشن ومشخص ارسال گردد تاکلیه اعضاء بتوانند درانتخابات شرکت نمایند.