• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟متن یازدهمین جلسه کار گروه ارتقاء کیفیت و اجرای قرار های کارشناسی

 

بسمه تعالی

صورتجلسه کارگروه ارتقاء کیفیت و اجرای قرارهای کارشناسی

در ساعت 10 صبح مورخ 15/11/1394 یازدهمین جلسه کارگروه با حضور جنابان آقایان حسینی ، رحیمی ، محمدی معاونین محترم دادگستری و نمایندگان کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرکب از آقایان سرور ، ایزدی ، شکرچی زاده و ملک احمدی و نماینده مرکز کارشناسان ماده 187 آقای ربیع زاده تشکیل و مذاکرات و تبادل نظرهای مفصلی انجام که خلاصه مذاکرات و تصمیمات بشرح ذیل است :

1- بدواً جناب آقای حسینی با عرض تبریک حلول دهة مبارکة فجر با توجه به سپری شدن یکسال از عمر کارگروه اثرات مثبت آنرا متذکر شدند ، سپس آقای مهندس سرور ریاست کانون به تعیین دستمزد بسیار پائین توسط بازپرسها و دادیاران محترم در مقابل ارزیابیهای هنگفت را مطرح کردند که برابر مثال برای یک ارزیابی 20 میلیاردی دستمزد 150 هزار تومان تعیین شده و درخواست نمودند تعرفة مصوب در تعیین دستمزد مدّنظر قرار گیرد که جناب آقای حسین در پاسخ چنین عنوان فرمودند که در سال 94 مقرر است دستمزدها مجدداً توسط ریاست محترم قوه قضائیه بازبینی و تعدیل گردد و طی نامه ای به ریاست محترم دادگستری خواستار تعیین تکلیف اعمال تعرفه توسط قضات محترم گردیدند که امید است در تعرفه جدید موضوع فیصله یابد .

2- آقای مهندس سرور تراکم کار کارشناسی کارشناسان ثبتی را مطرح فرمودند که بعضاً منتهی به شکایت قضات محترم از آنها به کانون گردیده است و در این مورد خواستار سعة صدر قضات محترم گردیدند .

3- سپس آقای ایزدی دبیر کارگروه چنین عنوان نمودند که تصمیمات کارگروه منشأ اثرات مثبتی در روند کارشناسی های گردیده است و اکثر تصمیمات کارگروه به مرحلة عمل و اجراء درآمده است لیکن موارد ذیل معوق باقیمانده است که لازم است جهت عملیاتی شدن آنها تدابیر لازم اتخاذ گردد .

1-3- مسائل مطروحه و مرتبط با گزارشات تأمین دلیل در شوراهای حل اختلاف شامل صدور قرار کارشناسی در دادخواستهای تأمین دلیل- برنامه ریزی آموزشی برای شوراها در انتخاب عادلانه کارشناسان توسط شوراها رعایت نگردیده است .

که در این مورد مقرر گردید جناب آقای حسینی مراتب را به جناب آقای رستگاری منعکس نمایند تا تمهیدات لازم در جهت اجرائی شدن تصمیمات بیاندیشند .

همچنین به جناب آقای رستگاری پیشنهاد شود در صورت صلاحدید شعب خاص ویژه دادخواستهای تأمین دلیل تخصیص یابد .

2-3- گردآوری خلاصة اهم اشکالات در گزارشات کارشناسی و همچنین تهیه جزوة آموزشی جهت مقولة تأمین دلیل و تشکیل کلاسهای آموزشی توسط جناب آقای دکتر محمدی معاونت ریاست محاکم اصفهان که در این مورد مقرر گردید مراتب توسط جناب آقای رحیمی پیگیری شود .

3-3- تعیین هماهنگ کننده در ارجاعات هیأتهای کارشناسی توسط قضات محترم که در این مورد مقرر گردید دستورالعمل پیوست ارسال گردد تا مجدداً مراتب تعیین هماهنگ کننده ابلاغ گردد.

4-3- فرمت اصلاح شده ابلاغهای کارشناسی تقدیم گردیده لیکن هنوز بمرحله عمل و اجراء در نیامده است .

در این مورد مقرر گردید جناب آقای حسینی موضوع را از طریق آقایان لسانی و فقیهی پیگیری و نتیجه را در جلسه بعد اعلام فرمایند .

5-3- برگزاری دورة آموزشی تحلیلی امور کارشناسی برای قضات که جناب آقای محمدی اعلام فرمودند که دو دوره برای قضات اصفهان برگزار شده و برای قضات شهرستانها نیز قرار است برگزار شود .

6-3- واریز حق الزحمه کارشناسان بحساب کانون کارشناسان که مقرر گردید جناب آقای حسینی پیگیری لازم معمول فرمایند.

7-3- تعیین حق الزحمه کارشناسان برمبنای تعرفه

8-3- پیش بینی لازم در ارتباط با تأمین بودجه دستمزد کارشناسیهائیکه طبق قانون جدید آئین دادرسی کیفری بایستی از بودجه دادگستری تأمین گردد .

که جناب آقای حسین فرمودند طی نامه ای به معاونت ریاست قوه قضائیه درخواست گردید مواردی که در سال 94 مشمول موضوع فوق هستند و پرداخت شده است در بودجة سال 95 لحاظ شود .

سپس جناب آقای ربیع زاده نماینده مرکز کارشناسان ماده 187 ، مسائل و موضوعات مبتلا به کارشناسان این گروه را مطرح فرمودند که عمدتاً طی ده جلسه گذشته کارگروه مطرح و در رابطه با آنها اتخاذ تصمیم شده بود .

علیهذا خلاصه اهم تصمیمات جلسه بشرح ذیل می باشد :

1- جناب آقای حسینی موضوعات مرتبط با دادخواستها و گزارشات کارشناسی تأمین دلیل که تاکنون بمرحلة عمل و اجراء درنیامده است به جناب آقای رستگاری بنحو مقتضی منعکس فرمایند (موضوع بند 1-3- فوق) .

2- جناب آقای رحیمی جهت گردآوری اشکالات در گزارشات کارشناسی و تهیه جزوة آموزشی برای مقولة تأمین دلیل توسط جناب آقای دکتر محمدی پیگیری بفرمائید (بند 2-3 فوق) .

3- جناب آقای حسینی دستورالعمل پیوست را جهت تعیین کارشناس هماهنگ کننده در هیأتهای کارشناسی در کلیه محاکم و دادسراها ، ابلاغ و تأکید فرمایند (بند 3-3 فوق) .

4- جناب آقای حسینی در مورد چگونگی وضعیت فرمت اصلاح شده ابلاغهای کارشناسی از طریق جناب آقای لسانی پیگیری و نتیجه را در جلسه بعد اعلام فرمایند (بند 4-3 فوق) .

5- تشکیل جلسه ای با حضور ریاست کانون و آقای دکتر محمدی و قضات محترم اجرای احکام جهت بررسی
حق الزحمه کارشناسان با توجه به تعرفه مصوب جلسه در ساعت 11/30 با ذکر صلوات خاتمه یافت .

 

جلسه آتی در تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد با بررسی چگونگی اجراء موارد معوق تصمیمات فوق تشکیل خواهد شد .