• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟نوبت کاری کارشناسان رشته راه وساختمان جهت ارزیابی وثیقه زندانیان درسال 1395

 

نوبت کاری کارشناسان رشته راه وساختمان                                      جهت ارزیابی وثیقه زندانیان درسال 1395

 

گروه

    ماه

 

 روز

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

کارشناسان

1

چهارشنبه

ت

22

-

9

27

-

14

-

3

22

-

11

عبدا... جعفری- حسین میرقادری- محمود اوحدی- مجتبی مرادی- سعید موسوی نجفی- جعفر کریمیان- علی کیانی هرچگانی- حسن ساسانی

2

پنج شنبه

5

23

-

10

28

-

15

-

4

23

-

ت

علی عموشاهی- مسعود احمدپورمبارکه- منوچهر انشائی- حسین صفری- مرتضی نصراصفهانی- مجید کریمیان- اکبر حسن زاده

3

شنبه

7

25

-

12

30

-

17

-

6

25

-

14

احمدرضا فروغی دهنوی- حمیدرضا احمدپورمبارکه- رضا سدری- حسین عاصمی زواره- مسعود بهارزاده- شاهرخ رضاباقری – جواد آصالح

4

یکشنبه

8

26

-

13

31

-

18

-

7

26

-

15

سیدمهدی احمدی- محمد خوانساری- بهرام کریمی- محمدرضا زهتابچه- مسعود امام جمعه زاده- داود پرویزی- مرتضی دیانی

5

دوشنبه

9

27

-

14

-

1

19

-

ت

27

-

16

سلیمان ساسون- علی زندیان- محمد واهب- محسن عاصمی اصفهانی- علیرضا شهنام نیا- مصطفی نجفی- کامران نصراصفهانی

6

سه شنبه

10

28

-

15

-

2

ت

-

9

28

-

17

محمدعلی معین- حسین فتاحی- داود بورونی- مصطفی مؤمنیان- علیرضا مؤمنی شهرکی- حسین حمیدی اصفهانی- عبدالرحیم اسماعیلی تودشکی

7

چهارشنبه

11

29

-

ت

-

3

ت

-

ت

29

-

18

محمود بیریا- رسول صالحی- مهدی زاهدگیلانیان- مصطفی صفاپور- حسینعلی جمالی- بابک موسوی- کیانوش وفائی

8

پنج شنبه

ت

30

-

ت

-

4

22

-

11

30

-

19

محمدجعفر قدیری مدرس- حجت اله مرادی - سعید قدوسی پور- مهدیقلی اعتمادی- سیدسعید امیرشاکرمی- اکبر خالقی فر- سعید حبیبی چادگانی

9

شنبه

14

-

1

19

-

6

24

-

13

-

2

21

امرا... خدادادی- افشین ابوطالبی- محمدرضا فریور- بهزاد درودگر- عنایت ا... مجلسی- علی مرتجی- مجتبی گودرزی

10

یکشنبه

15

-

ت

20

-

7

25

-

14

-

3

22

حسین ترک پور- سیدرضا مبلغ- امیرحسین خیامباشی- محمدعلی یزدچی- محمدرضا برزو اصفهانی- عبدالرسول جانثاری- عباس وکیلی

11

دوشنبه

16

-

3

21

-

8

26

-

15

-

4

23

حسن فرازبخت- داریوش غلامی حسین آبادی- مجید بقائی- عبدالرسول فلفلیان- محمدرضا مؤمنی - علی رحیمی- محمدرضا حاج حیدری

12

سه شنبه

17

-

4

22

-

9

27

-

16

-

5

24

منصور فریار- سیدغلامرضا جعفری- کامران مؤید- هوشنگ محبت -  محمدعلی عزیزی- سیدرضا میراحمدی- محمد بنائی

13

چهارشنبه

18

-

5

23

-

10

28

-

17

-

6

25

ناصر آرمان پناه- عبدالحسین سیف الهی- احمد اکبری- مرتضی آریا- رضا بهدادمهر- اصغر لوح موسوی- بیژن یزدانی

14

پنج شنبه

19

-

6

24

-

11

29

-

18

-

7

26

مصطفی نافلی شهرستانی- حمید فروزان- سیدمسعود هاشمی- مهرداد کارگر- محسن قدیری- حسین رجائیه-  حسن مغروری

15

شنبه

21

-

8

26

-

13

-

1

20

-

9

28

احمد یراقی- محمدرضا امین الرعایائی- نورا... رادفر- محمود عرب- مرتضی جواهری- سهراب حاجی بابائی- عبدالرسول آصفی

16

یکشنبه

22

-

9

27

-

14

-

2

21

-

10

ت

مهدی سالمی- اکبر مرادی- منصور معمارفر- محمدرضا میرمحمدصادقی- محمد عالیدوست- سیدجلال نوریه- علی شیرانی بیدآبادی

17

دوشنبه

23

-

10

28

-

15

-

3

22

-

11

30

حسین طلامینائی- احمد سعیدفر- احمدرضا جوادی- علیرضا معمار- حمید اعظم پور- اردشیر نکوئی-  مسعود فهامی- محمد خندان

18

سه شنبه

24

-

11

29

-

16

-

4

23

-

12

-

مرتضی شمسائی فر- سیروس فرزانه- مجید طرفه تابان- کیان خردمندنیا- فرشید حسینی دهاقانی- احمد شمسائی فر- حسین آزادی ستان

19

چهارشنبه

25

-

12

30

-

17

-

5

24

-

13

-

ایرج معتمدی- محمدعلی دهقانی- ماشاءا... کاظمی- حسن دانش نشان- محسن شریفی- حمید صالحی حسین آبادی- مجید شاهرخ قهفرخی- علی ربیعی نیا

20

پنج شنبه

26

-

13

31

-

18

-

6

25

-

14

-

حسن آراسته- محمد نکوئی مهر- ابراهیم سلطانی- حمید شاه اسماعیلی- سیدرضا بهرامی- محمدرضا قهرائی-  سیدباقر مرتضوی کهنگی

21

شنبه

28

-

ت

-

2

20

-

8

ت

-

16

-

یدا... مهران- محسن طیبانی- علیرضا ذوالفقاری- عباس ایرانپور-  حیدر حیدری- سیدحسن حسینی آذرخوارانی- سیداکبر منتظری

22

یکشنبه

29

-

16

-

3

21

-

9

28

-

17

-

احمدرضا احمدی– اسماعیل رادان- شهرام حاجی آدینه- محمدعلی سالمی- مجید فائزی- محمدرضا منصوری- احمد رضائی حسین آبادی –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه

    ماه

 

 روز

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

کارشناسان

23

دوشنبه

30

-

17

-

4

ت

-

10

29

-

18

-

حمیدرضا دهلوی- مهدی کتانی- محمدهاشم ناصری- مجید
شمس الکتابی- مسعود شمس- محمدابراهیم خدادوستان- مهرداد فلاح چم آسمانی

24

سه شنبه

31

-

18

-

5

23

-

11

30

-

19

-

بهرام پرورش- احمد رمضانی- عباس دولت یار- ایرج مظفرجزی- علیرضا صلواتی- رضا حلاجی دزفولی- نظام علی قربانی

25

چهارشنبه

-

1

19

-

6

24

-

12

-

1

20

-

محمدمهدی قدیری مدرس- محمد ابراهیم نژاد- مهرداد بکائی- حسن فروزش- محمدرضا قاسمی فلاورجانی- محمدرضا پورمحمدطعمه- سیدرسول موسویان

26

پنج شنبه

-

ت

20

-

7

25

-

13

-

2

21

-

منصور خدائیان- محمدرضا نورانی زاده- علی اکبر یزدانی- محمدرضا منتظری- مصطفی مختاری- حسین اکبری- سیدعلی مرتضوی درچه – سیدمحمد حجازی

27

شنبه

-

4

22

-

ت

27

-

15

-

4

23

-

محمد رشتیان- مهدی حیدری- عباس مؤذنی- امیراحمد گلشیرازی-  سیدجمال الدین شایق- امیرسعید قانعی- بابک توانگر

28

یگشنبه

-

5

23

-

10

28

-

16

-

5

24

-

عبدالحسین میرمیران- ناصر کریمی- وحید میراحسنی- محسن سلامت- مصطفی بهبهانی- حمید کثیری- محمدصادق جعفری

29

دوشنبه

-

6

24

-

11

29

-

17

-

6

25

-

حسن ربانی- محمد نوری- اسدا.. یزدانی- احمدرضا جعفری- حسن امیری- جعفر صابر- سعید امید قائمی

30

سه شنبه

-

7

25

-

12

ت

-

18

-

7

26

-

مصطفی یزدیان پور- محمدرضا قندی- بهمن احمدی- محمدعلی مشرف جوادی- ذبیح ا... خوئی- محمد خدائی- حمیدرضا صادقی

31

چهارشنبه

-

8

26

-

13

31

-

19

-

8

27

-

محمدعلی کلباسی-  تورج تگریان- فرهاد آذربانی- فرشید راه نمائی- قاسم طباطبائی- سعید نورمهر- باقر شکرچی زاده

32

پنج شنبه

-

9

27

-

14

-

1

20

-

9

28

-

جمشید نادرطهرانی- جعفر نادرطهرانی- علی محمدیان- عباسعلی جعفری-  محمد مقاره زاده- محمود حجارزاده- علیرضا طهرانی پور

33

شنبه

-

11

29

-

16

-

3

22

-

11

30

-

تقی ملک احمدی- امیرسعید تحویلیان- علیرضا اقدامی- حجت ا... سلطانی- حسین سرمدی- علی اصغر میرقادری- اسماعیل سالک-

34

یکشنبه

-

12

30

-

17

-

4

23

-

12

-

1

سیدجواد امیران -  مازیار دلایلی - مصطفی زارعی- علیرضا شمس الکتابی- مهرداد عوض پور- زهرا حسن زاده- شهاب رحیمی

35

دوشنبه

-

13

31

-

18

-

5

24

-

13

-

2

علی آذربایجانی- جعفر خداداد- مجید حبیبیان- مجتبی باقری- تقی برنجیان- سعیدرضا فولادگر- محمدرضا جوی

36

سه شنبه

-

14

-

1

19

-

6

25

-

14

-

3

محمدحسین قدیری مدرس- محسن حمیدی- علیرضا میرمحمدصادقی- شهرام بذرافکن- رسول دانش شهرکی- علیرضا احمدی زمانی – احمدرضا اروجعلیان

37

چهارشنبه

-

15

-

2

20

-

7

26

-

15

-

4

احمدرضا اسدی- علی محمد فاضلی- سیروس سیدقلعه- کوروش شایگانی- مسیح خدارحمی- اکبر ملک محمدی فرادنبه - علیرضا حسینی

38

پنج شنبه

-

ت

-

3

21

-

8

27

-

16

-

5

مهرداد رجائی- بیژن جعفری- محمد اعتمادی منش- مسعود سلیمانی فرد- حمیدرضا فرهنگ- رضا ایرانی نژاد- مجید ارضی

39

شنبه

-

18

-

5

23

-

10

29

-

18

-

7

حسن شوشتری نیا- احمدرضا حقایق- مرتضی دهقانی- مهدی مهدوی- حسین کلباسی- مجید گنجی- سیدحسین میرمحمدصادقی

40

یکشنبه

-

19

-

6

24

-

11

ت

-

19

-

8

جواد شفیعیون- نادر احمدی- پیمان یراقی- محمدرضا راتق- علی فتوحی- حمیدرضا بزرگ پیمان- نصرت اله مشیری

41

دوشنبه

-

20

-

ت

25

-

12

-

1

20

-

9

سیدعبدا... حجازی- محمدرضا بنکدار- علیرضا دوازده امامی- منصور عشوریان- مسعود پورفولادی- فاضل احمدی-
میرمحمد فروزه

42

سه شنبه

-

21

-

8

26

-

13

-

2

21

-

10

نورا.... صلواتی- محمد صادقانی- مهدی حافظ قرآن- مهرداد رضوانی- حسنعلی یوسفی- محمد عبدی نیان-علی صادقانی

 

 

 

 

1 – از کارشناسان محترم انتظار می رود جهت تکریم ارباب رجوع از ساعت 8 الی 14 در کانون حضور یافته و لیست حضور و غیاب را امضا نمایند .

2 – هماهنگ کنندگان گروهها ( نفر اول هر ردیف ) بمنظور تسریع در انجام ارجاعات و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین برنامه ریزی لازم را بعمل آورند .

3 – عدم حضور بیش از دو جلسه بدون اطلاع قبلی باعث حذف از لیست و تعلق گرفتن امتیاز منفی خواهد بود . 

                                                                                                                       

          کانون کارشناسان رسمی دادگستری