• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟اهداف بلند مدت (چهار ساله)کانون

اهداف بلند مدت( 4 ساله) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

(برگرفته از سند برنامه استراتژیک 4 سال کانون)

اهداف بلند مدت  4 ساله آتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان  در 9 حوزه مشتریان ، خدمات کارشناسی ، بازارها  ، تکنولوژی وفن آوری ، رشد،بقاء و سودآوری ، فلسفه وجودی ، ویژگی ممتاز ، توجه به تصور مردم ، توجه به کارکنان به شرح ذیل می باشد :

1)    GC - اهداف حوزه مشتریان:

-GC1کنترل تطابق کارهای ارجاعی با صلاحیتهای کارشناسان در جهت افزایش 50 درصدی رضایتمندی ارباب رجوع و مراجع قضایی

 -GC2ارتقاء 100 درصدی سطح هماهنگی با مراجع قضایی جهت انتخاب کارشناس

 -GC3افزایش 50 درصدی رضایتمندی کارشناسان عضو کانون

2)   GW – اهداف حوزه خدمات کارشناسی :

-GW1 افزایش 300 درصدی خدمات کارشناسی تخصصی ارائه به مراجع قضایی (دادگستری،شوراهای حل اختلاف و ...) و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

-GW2 کاهش 30 درصدی زمان تنظیم و ارائه گزارشات توسط کارشناسان کانون

3)  GM – اهداف حوزه بازارها:

-GM1   ارائه خدمات به کلیه حوزه های قضایی ،ارگان های دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در استان اصفهان

-GM2 ارائه خدمات به کانونهای کارشناسی سایر نقاط کشور با نظر شورای عالی و یا درخواست کانون سایر استانها

-GM3همکاري با کانونهاي کارشناسی معتبر بین المللی جهت الگوبرداری از مدلهای موفقیت آنها

4)   GT –تکنولوژی و فن آوری:

GT1- ارتقاء 50 درصدی استفاده از  فن آوریهای نوین نرم افزاری و سخت افزاری در کانون

GT2-  ارتقاء 100 درصدی  کیفیت پورتال کانون

GT3- اصلاح فرآیندهای کاری در کانون در جهت افزایش 50درصدی  بهره وری

GT4- تبدیل شدن به یکی از معتبر ترین کانونهای کارشناسی مجازي در کشور      

5)   GP –رشد ، بقاء و سودآوری:

 

GP1 ارتقاء 50 درصدی توجه به عدالت در تنظیم گزارشات بمنظور قضاوت عادلانه در جهت بقاء و رشد کانون

6)   GPh –فلسفه وجودی:

GPh1 جذب نیروهای متخصص و متعهد در کانون به منظور ارائه خدمات کارشناسی جهت تأمین و تعمیم عدالت

7)   GEX-ویژگی ممتاز:

1GEX  -ارتقاء 50 درصدی کیفیت تنظیم گزارشات کارشناسی توسط کارشناسان عضو

2GEX  -ا فزایش 50 درصدی سطح دانش کارشناسان در همه حوزه های تخصصی کارشناسی  با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی

8)   GPE -توجه به تصور مردم:

-GPE1کاهش 50 درصدی تخلفات کارشناسان

-GPE2 افزایش توجه به انصاف در تنظیم گزارشات کارشناسی

GPE3 توسعه عدالت تخصصی در جامعه

9)    GEM- توجه به کارکنان:

GEM1- استفاده از بهترین امکانات ارتباطات مجازي و آنلاین جهت آموزش

GEM2- افزایش 100 درصدی بهره وری نیروی انسانی ستاد

GEM3- افزیش 50 درصدی رضایتمندی کارشناسان در خصوص افزایش صلاحیتها

GEM4- افزایش 100 درصدی بهره وری دوره کارآموزی کارشناسان جدیدالورود